Euro­ce­ramika jest przed­staw­icielst­wem hisz­pańs­kich pro­du­cen­tów płytek ceram­icznych. Spec­jal­izuje się w orga­ni­za­cji sieci sprzedaży oraz pro­mocji marki dla pro­du­cen­tów takich jak: Equipe Ceram­i­cas, Realonda, Gayafores, Onix Mosaico, Undefasa , Arcana,Clararosella Mas , Ore Materials .

Euro­ce­ramika nie prowadzi sprzedaży detal­icznej, jed­nakże zapew­nia pełną infor­ma­cję o dostępie do kolekcji i ter­mi­nach real­iza­cji zamówień. W Strefie Architekta udostępniamy materiały dla projektantów.

Zapraszamy do współpracy. Na wszys­tkie pyta­nia bardzo chęt­nie odpowiemy. Dane kon­tak­towe zna­jdziesz w dziale Kon­takt.

Euroceramika

Strefa Architekta to folder Dropbox, w którym udostępniamy do pobrania najwyższej jakości materiały przydatne przy promocji oraz projektowaniu. Aktualnie dostępne są materiały następujących marek:

Napisz do nas!

Euroceramika - Hiszpańskie płytki ceramiczne

Euroceramika nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Dane kontaktowe

Euroceramika

ul. Szymanowskego 23
43 – 200 Pszczyna, woj śląskie

tel. 32 449 04 37
fax 32 449 04 38

euroceramika@euroceramika.pl

NIP: 6381286610
REGON: 072741097

Godziny otwarcia

pn-pt: 9:00–17:00

Dojazd

Współrzędne GPS:
49.98338680000001, 18.932486499999982

Euroceramika na Google Maps

Euroceramika na Facebooku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Skoczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKOCZYŃSKA JOANNA EUROCERAMIKA z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Słowackiego 16 (dalej jako ADO).
 2. Kontakt z administratorem:

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów, itp.);
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej);
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w ust. 2:

 1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
 2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;
 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 4. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych oraz do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym pracownicy i podwykonawcy Administratora, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w uzasadnionych przypadkach mogą być banki, firmy windykacyjne.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 1. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem;
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 ROD;
 5. ograniczenia przetwarzania danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. przenoszenia danych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy prawa.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji zlecenia/umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia zlecenia/umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazania Pana/Pani danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.